Autorom myšlienky vybudovať evanjelický dom starostlivosti je Mgr. Jaroslav Mlynár, farár cirkevného zboru ECAV na Slovensku Galanta. Najprv svoju činnosť zahájilo Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán. Bolo to 1. apríla 2000. V začiatkoch svojej púte malo CSS Samaritán kapacitu 23 osôb, v súčasnosti je kapacita zariadenia 34 osôb.

Mesto Galanta pred 21. rokmi poskytlo priestory bývalých detských jasieľ, formou zmluvy o prenájme za symbolickú jednu korunu Slovenskú  na jeden rok, ale s povinnosťou investovať do budovy 7,5% z ročných prevádzkových nákladov. V Samaritáne sme vždy niečo vylepšovali, pristavovali, prerábali a stavali. Svojpomocne za pomoci sponzorov sme postavili sklad a dielňu. Postavili sme si vlastnú práčovňu. Vybudovali sme pre Samaritán vlastnú kotolňu. Počas 21. rokov sme privítali viaceré návštevy. Mali sme dokonca hostí z Japonska, z Afriky, z Malawi a USA. Počas letných prázdnin prichádzali k nám žiaci a študenti. Obveseľovali obyvateľov a pomáhali nám pri rôznych prácach. Cieľom týchto návštev bolo ukázať mladým, že život nie je len mladosť, ale aj staroba a choroba.

O 4 roky neskôr prebudovaním starej cirkevnej školy začalo svoju činnosť v obci Kajal aj zariadenie  pre seniorov Simeon. Bolo to 1. apríla 2004. Kapacita zariadenia pre seniorov Simeon je 11 osôb. Budova, v ktorej sa zariadenie pre seniorov Simeon nachádza, patrí Evanjelickému cirkevnému zboru v Galante, ktorý nám budovu poskytol za účelom poskytovania sociálnych služieb pre občanov v dôchodkovom veku.

O 3 roky neskôr sme vybudovali a dňa 1. októbra 2007 boli dané do užívania aj byty pre seniorov Eden. Byty pre seniorov Eden sú domovom pre ešte sebestačných seniorov. V Edene sa nachádza celkom 23 bytov. Sú to garsónky, jednoizbové byty a dvojizbové byty. S Božou pomocou sa za 6 mesiacov podarilo urobiť nadstavbu Samaritána. Na financovaní stavby  Edenu sa podieľali jednotlivci, ktorý si svojím vkladom zabezpečili bývanie, ďalej sme stavbu financovali prostredníctvom úver z bývalej Volksbank.

Naším cieľom bolo a je už 21. rokov v duchu ekumenizmu a kresťanskej lásky k blížnemu bez rozdielu  náboženskej, národnostnej, rasovej alebo politickej príslušnosti poskytovať sociálnu, zdravotnú a duchovnú starostlivosť predovšetkým občanom v dôchodkovom veku.

Kolégium

Kolégiu je najvyšším orgánom CSS Samaritán a riadi jeho činnosť v rozsahu svojich právomocí. Kolégiu je ekvivalentom Správnej rady v obdobných zariadeniach. Kolégium sa skladá z piatich členov. Členov Kolégia a zmeny v členstve schvaľuje presbyterstvo cirkevného zboru (CZ). Kolégiu riadi predseda, ktorého si volia členovia kolégia. Kolégiu zasadá najmenej raz ročne. Je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  Zasadanie kolégia riadi predseda. Kolégium sa uznáša svojím písomným uznesením. Kópiu uznesenia zo zasadania Kolégia doručí predseda presbyterstvu CZ. Zasadania kolégia zvoláva jeho úradujúci predseda.

Do pôsobnosti kolégia patrí:

 • schvaľovanie činnosti CSS Samaritán na nasledujúci rok,
 • schvaľovanie rozpočtu CSS Samaritán na účtovný rok,
 • schvaľovanie záverečného účtu CSS Samaritán za uplynulý kalendárny rok,
 • schvaľovanie výročnej správy o činnosti CSS Samaritán za predchádzajúci rok,
 • voľba predsedu kolégia a členov revíznej komisie CSS Samaritán,
 • prerokovanie návrhov na obsadenie pracovných a ubytovacích miest v prevádzkach CSS Samaritána,
 • kontrolovanie činnosti CSS Samaritán vo všetkých oblastiach,
 • delegovanie zástupcu do grémií Evanjelickej diakonie, prípadne iných organizácií,
 • podávanie návrhu na vymenovanie riaditeľa presbyterstvu CZ,
 • podávanie návrhu na zmenu štatútu a iných dokumentov,
 • schvaľovanie organizačného a prevádzkového poriadku CSS Samaritán a jeho organizačných jednotiek,
 • plnenie ďalších úloh týkajúcich sa CSS Samaritán, ktorými ho poverí presbyterstvo CZ.

Členovia kolégia sú povinní:

 • zúčastňovať sa zasadnutí Kolégia,
 • napomáhať rozvoju CSS Samaritána a šíreniu jeho dobrého mena na verejnosti,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno CSS Samaritána  na verejnosti.

Členstvo v Kolégiu zaniká:

 • odstúpením,
 • odvolaním,
 • úmrtní.

Na zasadnutiach kolégia sa s hlasom poradným zúčastňuje riaditeľ CSS Samaritána. Podľa potreby sa zasadnutia zúčastňujú aj odborníci a spolupracovníci.

Predseda kolégia: 
– Mgr. Jaroslav Mlynár


Súčasný členovia kolégia:
– MUDr. Vladimír Gergel
– RNDr. Emília Barteková
– MUDr. Marta Lehotská
– Emília Súkeníková