Služby a starostlivosť
Zariadenie pre seniorov Simeon so sídlom Višnová 1 Kajal je organizačná jednotka CSS Samaritána, poskytujúca všeobecno-prospešné služby. Hlavným cieľom je pomoc v nepriaznivej sociálnej a zdravotnej situácií občanom, ktorí sú na tento druh pomoci odkázaní, zvyšovanie kvality života a v neposlednom rade pomoc rodinným príslušníkom. Sociálne služby sú poskytované podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Služby
Zariadenie pre seniorov Simeon, poskytuje sociálnu službu podľa §35. Okrem pobytovej celoročnej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytujeme pre občanov opatrovateľskú službu v zmysle § 41. Taktiež poskytujeme pre obyvateľov rozvoz stravy do domácností v Galante a v Kajali podľa § 58.


Kapacita zariadenia
Celková kapacita Zariadenia pre seniorov Simeon je 11 miest.


Vybavenie zariadenia
Zariadenie pre seniorov Simeon sa nachádza v zrekonštruovanej budove s rozľahlým pozemkom v dedinke Kajal asi 6 km vzdialenej od mesta Galanta. ZpS Simeon disponuje dlhou slnečnou chodbou, na ktorej sa nachádzajú izby pre klientov, sesterská izba, kuchyňa, jedáleň ktorá je zároveň spoločenskou miestnosťou, miestnosť pre upratovačku kotolňa. Na nádvorí je evanjelický kostol, altánok a bohatá kvetinová a parková úprava. V záhrade sú zasadené ovocné stromy a kríky. V tomto nádhernom prostredí obyvatelia trávia svoju pokojnú starobu.

Vybavenie izieb
Izby pre klientov sú vybavené štandardnými polohovateľnými lôžkami s antidekubitárnymi penovými matracmi. Pre ležiacich klientov máme elektrické polohovateľné lôžka. Izby sú ďalej vybavené stolíkmi, nočnými stolíkmi, kreslom, stoličkami, skriňou na osobné veci a signalizačným zariadením na privolanie ošetrujúceho personálu. V každej izbe sa nachádza malá kúpeľňa, vybavená sprchovým kútom, umývadlom, a toaletou.


Opatrovateľská služba
V zariadení poskytujeme 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť v rozsahu opatrovateľskej služby v súlade s §41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre našich klientov zabezpečuje všeobecný lekár zariadenia MUDr. Klaudia Zsidrová. Zariadenie navštevuje podľa potreby. Spolupracujeme aj s inými odbornými lekármi (neurológ, kardiológ, psychiater, urológ a pod.). Klientom zariadenia je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť, pod vedením vrchnej zdravotnej sestry, odborne vzdelané a skúsené opatrovateľky sa starajú o klientov po stránke hygienickej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej. Náš personál sprevádza klientov na lekárske vyšetrenia a zdravotné kontroly . Pre klientov nášho zariadenia zabezpečujeme lieky a zdravotné pomôcky.

Doplnkové služby
Klientom nášho zariadenia na ich žiadosť zabezpečujeme fakultatívne služby kaderníka, manikúru, pedikúru a v prípade záujmu masáže priamo v zariadení alebo mimo zariadenia. Klientom zabezpečujeme nákupy podľa ich výberu, alebo klientov sprevádzame na nákupy do mesta. V rámci našich možností klientom poskytujeme:

 • vodnú masáž nôh,
 • lampu Biostimul
 • objednanie kaderníckych služieb
 • objednanie pedikéra
 • objednanie masáží
 • na požiadanie zabezpečíme rehabilitačnú sestru

Postup pri prijatí do Zariadenia pre seniorov Samaritán
Občan má právo výberu sociálnej služby, formy jej poskytovania a výberu poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona. Do Zariadenia pre seniorov Samaritán môže byť prijatý občan, ktorému bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti najmenej IV. Klient môže byť do zariadenia sociálnych služieb prijatý bez splnenia vyššie uvedením podmienok. Ide o prípady, keď je život a zdravie klienta vážne ohrozené §8 zákona o sociálnych službách. V takom prípade je klient samoplatca, postačujúca je podpísaná platná zmluva medzi zariadením a klientom. Právoplatné rozhodnutie si klient dodatočne vybaví.

Zariadenie pre seniorov (ZpS ) je podľa §35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo túto službu potrebujú z iných vážnych dôvodov.

K prijatiu je potrebné doložiť

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Vyhlásenie o majetku
 • Vyšetrenia pred nástupom do zariadenia

Všetky ostatné náležitosti spojené s príjmom a pobytom klienta riešime pri osobnom stretnutí pred prijatím klienta do zariadenia.

Všetky žiadosti o prijatie do zariadenia pre seniorov / tlačivá môžete nájsť na stránke Tlačivá a darovanie 2%.

Návštevné hodiny:
Denne v čase od 9:00 do 18:00 hod.