VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Voči žiadateľom sociálnych služieb, prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie () 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Obchodné meno:          Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
Sídlo:                           Clementisove sady 903/4, 92401 Galanta
IČO:                            36091405
DIČ:                            2021508082

Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba za GDPR, kontaktné údaje:

e-mail:                         samaritan.galanta@gmail.com

korešpondenčná adresa: adresa sídla Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán

Tieto informácie sú účinné od 1.2.2024, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ich aktualizovať.   

DEFINÍCIE POJMOV

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016.

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia.

 • Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, teda disponujeme primeraným právnym základom.
 • Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – len nevyhnutnom rozsahu spracúvame vaše osobne údaje vo vzťahu k účelu. Vždy zvážime rozsah spracovania osobných údajov.
 • Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely. Vaše osobne údaje sú dôkladné zlikvidovane po splnení účelu spracovania.
 • Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické, organizačne a personálne opatrenia pred stratou, zničením, poškodením OU.

NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNE ÚDAJE  

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle Článku 6 ods.1 pism. c)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä zákonom č. 448/2008  Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. f) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov),
 • alebo ste nám udelili váš súhlas ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) na jeden alebo viaceré účely,

ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov nebude od dotknutej osoby požadovať žiadne osobné údaje, ktoré (po dôslednom zvážení a posúdení právneho základu) nie sú absolútne nevyhnutné. Preto v prípade, ak sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:

 • V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci  plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov (napr. plnenie povinnosti spojene s poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia)
 • Uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti. (napr. uzatvorenie zmluvy spojene s poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia )

VAŠE OSOBNE ÚDAJE ZÍSKAVAME

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

 • Získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom vyplnenie žiadosti do nášho zariadenia sociálnych služieb. Pri uzatvorení zmluvy na pobyt v našom zariadení

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Osobné údaje – napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), 
 • Údaje o príjmových a majetkových pomeroch – napríklad výšku Vášho príjmu,  Vaše aktuálne majetkové pomery,
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – napríklad osobné kontaktné údaje, osobné údaje a údaje o príjmových a majetkových pomeroch  o partneroch a deťoch,  
 • Platobné informácie – napríklad číslo bankového účtu ,
 • Údaje pre účely zabezpečenia  zdravotnej starostlivosti  – napríklad informácie o Vašom zdravotnom stave a liečebnom režime.

ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané najmä na účely obsadenia voľných pracovných pozícií v rámci vypísaných výberových konaní príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je predzmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné dotknutú osobou zaradiť do výberového konania.

Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Doba uchovávania: po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a následne budú zlikvidované.

AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom na nasledovné účely:

Názov spracovateľskej operácieÚčel spracúvania osobných údajovKategória osobných údajovPrávny titul spracúvaniaDoba uloženia údajovĎalší príjemcovia
Poskytovanie sociálnych služieb (zmluvy a doklady s nimi spojené)hlavným účelom spracúvania osobných údajov poskytovanie sociálnych služieb v zariadenýbežne osobne údajepovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy20 rokov od úmrtia alebo odchoduorgány štátnej správy, verejnej moci
Spracovávanie dokumentácie o klientoch osobné údaje sa v tomto zázname spracúvajú za účelom spracovania dokumentácie o klientochbežne osobne údajepovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy20 rokov od úmrtia alebo odchoduorgány štátnej správy, verejnej moci, Úrad TSK
Evidencia a manipulácia s hotovosťou, vkladnými knižkami  a cennými predmetmiosobné údaje sa v tomto zázname spracúvajú za účelom evidencie a manipulácie s hotovosťou klientov, vkladnými knižkami a ceninami a hotovosťou v pokladni zariadenia (zamestnanci, cudzí stravníci, rodinní príslušníci)bežne osobne údajepovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy10 rokovorgány štátnej správy, verejnej moci, Úrad TSK
Účtovanie obratov peňažnej hotovostiosobné údaje sa v tomto zázname spracúvajú za účelom účtovania obratov peňažnej hotovostibežne osobne údajepovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy  10 rokovorgány štátnej správy, verejnej moci, Úrad TSK
Predpisy a úhrady za poskytované služby – evidencia a účtovanieosobné údaje sa v tomto zázname spracúvajú za účelom predpisy a úhrady za poskytované služby – evidencia a účtovaniebežne osobne údajepovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy10 rokovorgány štátnej správy, verejnej moci, Úrad TSK
Príjem a odvod finančných prostriedkov  osobné údaje sa v tomto zázname spracúvajú za účelom úhrady za poskytnutie soc.služby, obedy a pod.bežne osobne údajepovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy10 rokovorgány štátnej správy, verejnej moci, Úrad TSK
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť  osobné údaje sa v tomto zázname spracúvajú za účelom poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službáchbežne osobne údaje  povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy20 rokov od úmrtia alebo odchoduorgány štátnej správy, verejnej moci, Úrad TSK
Uchádzač o zamestnanieinformácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnaniemeno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenostisúhlas dotknutej osoby1 rokúdaje nie sú ďalej poskytované
Mzdová a personálna agendakompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stavemeno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkochzákonný dôvodmax. 50 rokovv prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne
Sprava registratúryje zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovaniabežné osobné údajezákonná povinnosť prevádzkovateľa10 rokov po ukončení evidencieministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt
Kamerový záznam ochrana majetku prevádzkovateľafyzické osoby pohybujúce sa monitorovanom priestoreoprávnený záujem prevádzkovateľa72 hodínpríslušníci Policajného zboru v prípade potreby, právny zástupca prevádzkovateľa
Zverejnenie videozáznamov organom činným v trestnom konanípreukazovanie právnych nárokovfyzické osoby pohybujúce sa monitorovanom priestorezákonná povinnosť prevádzkovateľazáznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych nárokov a prevádzkovateľ ich bude spracúvať po        dobu nevyhnutnú na ich preukazovanieorgány štátnej správy, verejnej moci
Kniha návštev – evidencia vstupov (recepcia, vrátnica)Evidencia návštev, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľadodávatelia, odberatelia, sprostredkovatelia, klientioprávnený záujem1 rokpríslušníci Policajného zboru v prípade potreby

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, Úrad TSK, útvar hlavného kontrolóra                                                                      Najvyšší kontrolný úrad, správca webovej stránky prevádzkovateľa, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky. Pri podujatiach, ktoré usporiadava prevádzkovateľ, dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii prevadzkovatela zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevadzkovatela.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkami 24 a 32 GDPR prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná riziku, zohľadňujúc pritom najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto opatrenia zahŕňajú najmä ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k osobným údajom, ako aj prístupu k nim, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Ďalej sme zaviedli postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby, výmaz osobných údajov a zabezpečenie reakcie na porušenie ochrany osobných údajov. Okrem toho, ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji a výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany osobných údajov pomocou technologického návrhu a pomocou prednastavení vhodných na ochranu údajov (čl. 25 GDPR).

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOB

Z pohľadu spracúvania osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ( klienti stredísk DD a DSS, žiadatelia do zariadenia DD a DSS, zamestnanci zariadenia)

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať – máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas – vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

Právo podať sťažnosť – ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Budeme však radi, pokiaľ budete vaše námietky riešiť najprv s nami.

AKO MATE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV

Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa.Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu.

Pripravte siidentifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, Vaše ID u prevádzkovateľa, používateľské meno alebo heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého Vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa Vás týkajú.

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovan6mu rozhodovaniu nie je možne uplatniť’, pretože popisovaná činnosť’ spracovania neobsahuje automatizovane rozhodovanie.

Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je bezpredmetne, pretože prevádzkovateľ’ spracúva osobne údaje získané od dotknutej osoby.

ZÁVER

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.