Zariadenie pre seniorov Samaritán

Služby a starostlivosť
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán Samaritán so sídlom Clementisove sady 903 Galanta je cirkevná organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby. Hlavným cieľom je pomoc v nepriaznivej sociálnej a zdravotnej situácií občanom, ktorí sú na tento druh pomoci odkázaní, zvyšovanie kvality života a v neposlednom rade pomoc rodinným príslušníkom. Sociálne služby sú poskytované podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Služby
V Centre sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán poskytujeme sociálnu službu podľa §35, zariadenie pre seniorov. Okrem pobytovej celoročnej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytujeme pre občanov opatrovateľskú službu v zmysle § 41. Taktiež poskytujeme pre obyvateľov rozvoz stravy do domácností v Galante a v Kajali podľa § 58.

Kapacita zariadenia
Celková kapacita Centra sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán je 34 miest.

Vybavenie zariadenia
Zariadenie pre seniorov Samaritán sa nachádza v prízemnej časti 2 podlažnej budovy, má výhodnú polohu, od železničnej stanici je vzdialené 5 min, do mesta 5 minút, do evanjelického kostola 5 minút a do katolíckeho kostola 10 minút. Disponuje vstupnou halou, kde si klienti môžu v prípade záujmu posedieť, veľkou jedálňou, ktorá slúži aj ako spoločenská miestnosť a vlastnou kuchyňou. Zariadenie sa skladá zo 4 pavilónov, každý pavilón je vybavený sociálnym zariadením a viacerými WC. Vnútorné a vonkajšie priestory budovy sú riešené bezbariérovo. V rozľahlom areáli sa nachádzajú dva menšie altánky, jeden veľký altánok a lesík ktorý má príjemnú upokojujúcu atmosféru. Zariadenie má vybudovanú vlastnú práčovňu, ktorá sa nachádza v ďalšej budove.

Opatrovateľská služba
V zariadení poskytujeme 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť v rozsahu opatrovateľskej služby v súlade s §41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre našich klientov zabezpečuje všeobecný lekár zariadenia MUDr. Klaudia Zsidrová. Zariadenie navštevuje podľa potreby. Spolupracujeme aj s inými odbornými lekármi (neurológ, kardiológ, psychiater, urológ a pod.). Klientom zariadenia je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť, pod vedením vrchnej zdravotnej sestry, odborne vzdelané a skúsené opatrovateľky sa starajú o klientov po stránke hygienickej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej. Náš personál sprevádza klientov na lekárske vyšetrenia a zdravotné kontroly. Pre klientov nášho zariadenia zabezpečujeme lieky a zdravotné pomôcky.

Doplnkové služby
Klientom nášho zariadenia na ich žiadosť zabezpečujeme fakultatívne služby kaderníka, manikúru, pedikúru a v prípade záujmu masáže priamo v zariadení alebo mimo zariadenia. Klientom zabezpečujeme nákupy podľa ich výberu, alebo klientov sprevádzame na nákupy do mesta. V rámci našich možností klientom poskytujeme:

 • vodnú masáž nôh,
 • lampu Biostimul
 • objednanie kaderníckych služieb
 • objednanie pedikéra
 • objednanie masáží
 • na požiadanie zabezpečíme rehabilitačnú sestru

Postup pri prijatí do Zariadenia pre seniorov Samaritán
Občan má právo výberu sociálnej služby, formy jej poskytovania a výberu poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona. Do Zariadenia pre seniorov Samaritán môže byť prijatý občan, ktorému bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti najmenej IV. Klient môže byť do zariadenia sociálnych služieb prijatý bez splnenia vyššie uvedením podmienok. Ide o prípady, keď je život a zdravie klienta vážne ohrozené §8 zákona o sociálnych službách. V takom prípade je klient samoplatca, postačujúca je podpísaná platná zmluva medzi zariadením a klientom. Právoplatné rozhodnutie si klient dodatočne vybaví.

Zariadenie pre seniorov (ZpS ) je podľa §35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo túto službu potrebujú z iných vážnych dôvodov.

K prijatiu je potrebné doložiť

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Vyhlásenie o majetku
 • Vyšetrenia pred nástupom do zariadenia

Všetky ostatné náležitosti spojené s príjmom a pobytom klienta riešime pri osobnom stretnutí pred prijatím klienta do zariadenia.

Všetky žiadosti o prijatie do zariadenia pre seniorov / tlačivá môžete nájsť na stránke Tlačivá a darovanie 2%.

Návštevné hodiny:
Denne v čase od 9:00 do 18:00 hod.

Upozorňujeme, že v súčasnej situácii spojenej s koronavírusom sú návštevné hodiny upravené viď. Aktuálne informácie.